Juridische kennisgeving en gebruik


EIGENAAR VAN HET WEB: Dit webportaal is van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL met CIF-nummer B93185981, met maatschappelijke zetel om te voldoen aan art. 10 van de Wet op de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, in Calle ALFREDO PALMA 10, EDIFICIO TORREVIGIA BLOQUE 3, LOCAL 3, 29603 vanuit Marbella (Málaga). Elke gebruiker kan contact opnemen met het bedrijf, hetzij op hun statutaire zetel, hetzij via onze e-mail [email protected] of via de telefoon die op het webportaal verschijnt.

JUIST GEBRUIK VAN DE DIENSTEN: Elke bezoeker van de portal heeft de aandacht van een gebruiker en is verplicht de portal op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken. Bij wijze van loutere mededeling is het de gebruiker verboden:
de diensten gebruiken op een manier, voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, moraliteit en algemeen aanvaarde goede praktijken of openbare orde of die schade toebrengen aan imago- en eerrechten;
- reproduceren of kopiëren, verspreiden, openbare toegang toestaan ​​via elke vorm van openbare communicatie, alle inhoud van het web transformeren of wijzigen tenzij u de toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of wettelijk is toegestaan;
- elke handeling uitvoeren die kan worden beschouwd als een schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL of van derden;
- de diensten en, in het bijzonder, de informatie van welke aard dan ook verkregen via de Website te gebruiken voor het verzenden van reclame, communicatie met het oog op directe verkoop of voor enig ander soort commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan een veelvoud van mensen ongeacht het doel ervan , evenals om deze informatie op de een of andere manier op de markt te brengen of openbaar te maken - De gebruiker is aansprakelijk voor schade en verliezen van welke aard dan ook die OPTIMASYS GROUP SPAIN SL kan lijden als gevolg van het niet nakomen van een van de bovengenoemde verplichtingen en van alle andere opgenomen in deze algemene voorwaarden en / of die opgelegd door de wet in verband met aan het gebruik van de website.

GEDRAGSCODE: Gebruikers kunnen contact opnemen met OPTIMASYS GROUP SPAIN SL, mits ze voldoen aan de volgende gedragscode:

1. GEEN GEBRUIKER KAN DOOR EEN ANDERE PERSOON OF ORGANISATIE WORDEN AANGEBRACHT.

2. U kunt geen aanstootgevende en aanstootgevende taal gebruiken.

3. HET IS VOLLEDIG VERBODEN om bedrijven of webportalen te presenteren, citeren en aanbevelen, en in het algemeen om marketing- of spamacties uit te voeren. Dat soort inhoud zal samen met de accounts die een dergelijke actie hebben uitgevoerd, worden verwijderd en zelfs ter kennis van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming worden gebracht.

RESERVERINGSRECHT: Het feit dat informatie wordt opgevraagd via het contactformulier, is niet bindend voor het inhuren van een van de diensten die op de website worden aangeboden, de registratie voor dat formulier is louter informatief van aard. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te kiezen, afhankelijk van datum en beschikbaarheid.

EIGENDOMSRECHTEN: Alle inhoud van de website, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, evenals grafisch ontwerp, broncode en software, zijn het exclusieve eigendom van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL of derden, wiens rechten op dit respect wordt door OPTIMASYS GROUP SPAIN SL op legitieme wijze gehandhaafd en wordt daarom beschermd door nationale en internationale wetgeving.

Het gebruik van alle elementen die onderworpen zijn aan industrieel eigendom en intellectueel voor commerciële doeleinden, evenals de distributie, wijziging, wijziging of decompilatie ervan, met speciale aandacht voor alle ontwerpen van de getoonde collecties, is ten strengste verboden.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: OPTIMASYS GROUP SPAIN SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische redenen, beveiliging, controle, onderhoud, stroomuitval of om een ​​andere gerechtvaardigde oorzaak.
OPTIMASYS GROUP SPAIN SL garandeert bijgevolg niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de website of de diensten, dus het gebruik ervan door gebruikers gebeurt op eigen risico. dat OPTIMASYS GROUP SPAIN SL hiervoor in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Verder aanvaardt OPTIMASYS GROUP SPAIN SL geen enkele aansprakelijkheid die is afgeleid, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot:

Het gebruik door gebruikers van het materiaal op de website, ongeacht of dit verboden of toegestaan ​​is, in strijd met de intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de website zelf of van portalen van derden.

Schade en verliezen voor gebruikers veroorzaakt door normaal of abnormaal functioneren van zoekhulpmiddelen, organisatie of locatie van inhoud en / of toegang tot diensten en, in het algemeen, van fouten of problemen die zich kunnen voordoen. genereren in de ontwikkeling of instrumentatie van de technische elementen die de dienst vormen.

De inhoud van die pagina's waartoe gebruikers toegang hebben via links op internet.

Van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden contractueel aan OPTIMASYS GROUP SPAIN SL kunnen worden gekoppeld.

Evenzo sluit OPTIMASYS GROUP SPAIN SL elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen kunnen veroorzaken, evenals in documenten of systemen die erin zijn opgeslagen , dus OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is in geen geval verantwoordelijk wanneer ze zich voordoen:
- Fouten of vertragingen in de toegang tot diensten door de gebruiker bij het invoeren van hun gegevens in de overeenkomstige vorm of enige anomalie die zich kan voordoen wanneer deze incidenten het gevolg zijn van problemen op internet, oorzaken van onvoorziene omstandigheden of overmacht en andere onvoorspelbare andere onvoorziene dan de goede trouw van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL.
- Storingen of incidenten die zich kunnen voordoen in communicatie, verwijdering of onvolledige uitzendingen, zodat niet kan worden gegarandeerd dat de diensten van de website constant operationeel zijn.
Van de fouten of schade aan de website veroorzaakt door een inefficiënt gebruik van de dienst en te kwader trouw door de gebruiker.
Van het niet werken of problemen in het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven om de gevraagde informatie te verzenden.

OPTIMASYS GROUP SPAIN SL zet zich in ieder geval in om eventuele problemen op te lossen en de gebruiker alle noodzakelijke ondersteuning te bieden om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES: OPTIMASYS GROUP SPAIN SL garandeert of aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen geleden door de toegang tot de Services / inhoud van derden via verbindingen, links of links van de gelinkte sites of over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van hen. De functie van de links in OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen op internet, waar u de diensten die door de portal worden aangeboden, kunt uitbreiden. OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is in geen geval verantwoordelijk voor het resultaat dat via deze links wordt verkregen of de gevolgen die voortvloeien uit de toegang van gebruikers tot hen. Deze services van derden worden door hen geleverd, dus OPTIMASYS GROUP SPAIN SL heeft geen controle over en heeft geen controle over de wettigheid van de services of hun kwaliteit. Bijgevolg moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het beoordelen en gebruiken van informatie en diensten die in de inhoud van derden voorkomen.
Het is uitdrukkelijk verboden om hyperlinks voor commerciële doeleinden in andere webpagina's dan OPTIMASYS GROUP SPAIN SL op te nemen die toegang tot dit webportaal mogelijk maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL. Hoe dan ook, het bestaan ​​van hyperlinks op websites buiten het bedrijf, impliceert in geen geval het bestaan ​​van commerciële of commerciële relaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink is gevestigd, noch de aanvaarding door OPTIMASYS GROUP SPAIN SL. GEGEVENSVERWERKING EN GEBRUIK VAN COOKIES: In overeenstemming met de bepalingen van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze website of door het verzenden van e-mails zullen worden opgenomen in de bestanden die zijn opgegeven aan het Spaanse bureau voor gegevensbescherming door OPTIMASYS GROUP SPAIN SL als eigenaar van het merk OPTIMASYS GROUP SPAIN SL voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid, die gelezen, begrepen en geaccepteerd moeten worden voor het gebruik van dit portaalweb.

Anderzijds informeert OPTIMASYS GROUP SPAIN SL u dat door het bezoeken van dit webportaal niet automatisch gegevens van persoonlijke aard worden geregistreerd die een gebruiker identificeren, maar dat er bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard is die niet identificeerbaar is met een specifieke gebruiker die tijdens de sessie live wordt verzameld via apparaten die "cookies" worden genoemd en waarmee we statistische informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van de webportal om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Alle gebruikers moeten ons cookiebeleid raadplegen om op internet te navigeren.
In ieder geval hebben alle gebruikers het recht om op elk moment de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen die hen helpen, door te schrijven naar OPTIMASYS GROUP SPAIN SL op het elektronische adres [email protected]
< br> TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: Voor alle interpretatieve of procesrechtelijke kwesties die niet te maken hebben met het contractproces en die op het webportaal kunnen worden gesteld, is de toepasselijke Spaanse wet van toepassing en in geval van geschil komen beide partijen overeen om in te dienen, waarbij zij afstand doen van elkaar jurisdictie die kan overeenkomen met de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Málaga (Spanje).